Akhlakul Karimah : Pengertian dan Jenis Akhlak

Akhlakul Karimah : Pengertian dan Jenis Akhlak – Definisi dari akhlakul karimah adalah akhlak yang baik atau terpuji. Semua manusia harus memiliki sifat akhlakul karimah ketika hidup di dunia. Akhlakul karimah atau Akhlak mulia atau sikap terpuji yaitu suatu sikap yang baik sesuai dengan ajaran agama islam.

Bagi seseorang yang memiliki akhlakul karimah maka akan selalu disenangi oleh sesama manusia, bahkan tidak hanya itu jika seesorang berperilaku sesuai ajaran agama islam maka sudah pasti baik dimata Allah. Dan kelak nanti akan masuk dalam surga bersama Nabi Muhammad saw, seperti yang terkandung dalam Hadist Nabi Muhammad sebagai berikut:

“Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat tempatnya dariku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik budi pekertinya di antara kalian”

Hal tersebut juga tercermin dalam kondisi kita sekarang. Dengan melihat kondisi suatu bangsa atau suatu Negara bisa menjadi jaya bila warga negaranya terdiri dari orang-orang yang berakhlak mulia atau berbudi luhur.

Sebaliknya, bila warganya berakhlak buruk maka rusak pulalah bangsa dan Negara itu. Karena suatu bangsa dikenal karena akhlaknya (budi pekertinya) jika budi pekertinya telah runtuh maka runtuh pulalah bangsa itu.

Akhlakul Karimah : Pengertian dan Jenis Akhlak

Mari kita bahas dengan jelas apa itu akhalkul karimah dan jenis-jenis akhlak pada pembahasan dibawah ini:

Pengertian Akhlakul Karimah

Istilah akhlak berasal dari bahasa arab yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat, serta kebiasaan. Sedangkan karimah adalah artinya mulia, terpuji, baik. Maka yang dimaksud dengan akhlaqul karimah ialah budi pekerti atau sebuah perangai yang mulia. Sebuah akhlak memiliki tujuan agar setiap orang bertingkah laku atau bertabiat sesuai dengan adat istiadatnya yang baik dan sesuai dengan ajaran agama Islam.

Baca Juga:  Niat Mandi Wajib : Pengertian, Tata Cara, Rukun, Sunnah, Penyebab

Terdapat dasar-dasar akhlak yang perlu kita ketahui sebagai umat yang beragama. Dimana di dalam agama Islam yang menjadi dasar atau alat pengukur yang menyatakan bahwa sifat seseorang itu baik atau buruknya adalah Al Quran dan As Sunnah.

Apa yang baik menurut Al Quran dan As Sunnah itulah yang baik untuk dijadikan pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, apa yang buruk menurut Al Quran dan As Sunnah berarti itu tidak baik dan harus di jauhi.

Jenis-jenis Akhlak

Untuk dapat mengetahui apa dan bagaimana memiliki sifat dan sikap akhlakul karimah. Di bawah ini ada beberapa jenis-jenis akhlak yang perlu kita ketahui. Jenis-jenis akhlak di bagi menjadi dua yakni, (1) Akhlakul Karimah atau akhlak Mahmudah, dan (2) Akhlakul Madhmumah atau akhlak Tercela.

Adapun yang termasuk dalam jenis akhlakul karimah atau ahlak terpuji di antaranya adalah:

 • Berbakti kepada orang tua
 • Sopan terhadap guru
 • Bersikap baik kepada saudara
 • Berbuat baik kepada tetangganya
 • Melakukan perbuatan Suka menolong kepada orang lain
 • Cinta kepada Allah
 • Melakukan perbuatan baik dan menjauhi larangan karena Allah
 • Cinta dan taat kepada Rosul
 • Menyayangi orang yang lemah
 • Memelihara dan menyantuni binatang
 • Memelihara dan menyantuni tumbuh-tumbuhan
 • Melakukan perbuatan yang benar
 • Berani
 • Menjaga amanah
 • Menepati janji
 • Sabar
 • Pemaaf
 • Pemurah
 • Ikhlas
 • Hidup sederhana
 • Selalu bersyukur kepada Allah
 • Bertawakal
 • Memiliki rasa Malu

Pengertian Akhlakul Karimah dan Jenis Akhlak Lengkap

Itulah contoh dari sikap akhlakul karimah. Sedangkan berikut ini ada beberapa contoh tentang ahlak yang tercela. Sebagai mana kebalikan dari akhlakul karimah, antara lain:

 • Dengki
 • Dendam
 • Mengadu domba
 • Mengumpat
 • Riya
 • Ujub dan takabur (sombong)
 • Bakhil
 • Penipu
 • Khianat
 • Pengecut
 • Nifaq

Demikianlah pembahasan kita mengenai Akhlakul Karimah : Pengertian dan Jenis Akhlak, semoga dengan pembahasan diatas kita dapat menjadi orang yang lebih baik ber akhlakul karimah, amiin. Sekian dan Terimakasih 🙂

Baca Juga:  Iman Kepada Qada dan Qadar : Pengertian, Dalil, Hikmah dan Fungsinya